ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προκαταρκτικό Τμήμα
Το Προκαταρτικό Τμήμα των Γερμανικών διαρκεί 3 ώρες την εβδομάδα.
Τμήμα Βασικού επιπέδου
Αποτελείται από την τάξη του Α1 και του Α2 και διαρκεί 3,5 ώρες την εβδομάδα για το Α1 και 4 ώρες για το Α2.
Τμήμα Μεσαίου επιπέδου
Αποτελείται από την τάξη του Β1 και του Β2 και διαρκεί 4 ώρες την εβδομάδα για το Β1 και 5 ώρες για το Β2.
Τμήμα Υψηλού επιπέδου
Αποτελείται από την τάξη του C1 και του C2 και διαρκεί 5,5 ώρες την εβδομάδα.

Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Α) A1 –A2
Β) B1
Γ) B2
Δ) C1
Ε) C2